Postup pri reklamácii

POSTUP PRI REKLAMÁCII

Níže uvedené informácie sú výňatkom z všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Pro Vision, s.r.o., so sídlom Rozkvet 2079/172, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44117949, ktorých úplné znenie nájdete v obchodných podmienkach uvedených na internetovej stránke : www.fevver.sk.

Vaše práva a povinnosti ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými obecne záväznými predpismi, najmä ustanovením § 2158 a násl. zákona č. 89 /2012 Zb., občiansky zákonník.

Na zakúpený tovar poskytujeme záruku v dĺžke trvania 24 mesiacov, pokiaľ nie je na tovare alebo v záručnom liste uvedené inak.

V prípade reklamácie postupujte nasledujúcim spôsobom:

  • reklamáciu uplatňujete v záručnej dobe a bez zbytočného odkladu, t.j. v čo najkratšom termíne po tom, čo sa vada objavila oznámením na mailovú adresu: objednavky@fevver.sk a následne po dohode s predávajúcim posielate tovar späť na nižšie uvedenú adresu
  • spoločne tovarom zašlite predávajúcemu doklad osvedčujúci prevzatie tovaru; samotný tovar musí byť v kompletnom stave, vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady
  • označte reklamovanú vadu tovaru
  • reklamáciu uplatnite zaslaním tovaru spoločne s príslušnými dokladmi na adresu: ProVision,s.r.o., Rozkvet 2079/172, 017 01 Považská Bystrica.
  • Predávajúci rozhodne o reklamácii, bez zbytočného omeškania. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskoršie do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej dobe.

Vady tovaru sa delia podľa toho, či je vadné plnenie podstatným či nepodstatným porušením zmluvy. Podľa toho, o akú vadu sa jedná, sa líšia aj nároky kupujúceho.

  1. a) Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo: na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, alebo na odstránenie vady opravou tovaru, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy.
  2. b) Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Nezabudnite, prosím, že záručná doba a životnosť textilných výrobkov sú rôzne pojmy. Životnosť je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom užívaní môže byť životnosť textilných výrobkov kratšia ako záručná doba.

V internetovom obchode fevver.sk sa snažíme, aby farby výrobkov boli zobrazované čo najrealistickejšie. Keďže rozlíšenie každej obrazovky PC, tabletu a mobilu je iné, nie je možné garantovať, že farba ktorá sa zobrazila vám je reálna. Preto je potrebné venovať pozornosť aj popisom farieb pri jednotlivých výrobkoch. V prípade pochybností, nás prosím kontaktujte.