Ochrana osobných údajov

1. Správa stránky a ako nás môžete kontaktovať

Webová stránka www.fevver.sk je prevádzkovaná spoločnosťou ProVision, s.r.o., IČO: 44117949,sídlo Rozkvet 2079/172 , 017 01 Považská Bystrica (ďalej už len “fevver”). V zmysle účinných právnych predpisov na ochranu osobných údajov, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( “GDPR“), je fevver správcom Vašich osobných údajov. Správcom osobných údajov je ten, kto rozhoduje o tom, prečo a ako sú osobné údaje spracovávané.

Nižšie uvádzame kontaktné údaje pre prípad ďalších otázok alebo že  nebudete niektorým z uvedených informácií rozumieť.

E-mail:   objednavky@fevver.sk
Adresa:  Rozkvet 2079/172, 017 01 Považská Bystrica

 

2. Druhy spracovania osobných údajov

Vo fevver spracovávame tieto kategórie osobných údajov:

Identifikačné údaje, ktoré zahŕňajú predovšetkým meno, priezvisko, dátum narodenia a pohlavie (nepovinné);

Kontaktné údaje, ktoré zahŕňajú e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, doručovaciu adresu, telefónne číslo,

Finančné údaje, ktoré zahŕňajú predovšetkým informácie o a bankovom účte;

Údaje o nákupoch, ktoré zahŕňajú predovšetkým podrobnosti o nákupe a spracovanie objednávok (napr. Číslo košíka, číslo objednávky, čiastku k úhrade, menu, prípadnú zľavu, spôsob dopravy, počet položiek, číslo výrobku atď.); záznamy o platbách, ktoré sme od Vás dostali (prípadne o platbách, ktoré ste Vy dostali od nás) a podrobnosti o ďalších produktoch, ktoré ste od nás dostali, a komunikáciu týkajúcu sa Vašich objednávok;

Technické údaje, ktoré zahŕňajú predovšetkým podrobnosti o zariadeniach, ktoré používate na prístup k našim webovým stránkam, IP adresu, prihlasovacie údaje, užívateľské meno a heslo, typ a verziu prehliadača, nastavenie časového pásma a umiestnenie a informácie o používanom operačnom systéme;

Údaje o preferenciách, ktoré zahŕňajú predovšetkým informácie o Vašich nákupoch, objednávkach, záujmoch, ktoré sa tykajú našich produktov a ďalej potom spätnú väzbu, ktorú ste nám poskytli.

3. Spôsoby získavania osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame primárne od Vás, a to keď svoje osobné údaje zadáte na našich webových stránkach (napr. Ak vyplníte formulár) alebo s nami komunikujete či už elektronicky, poštou, telefonicky alebo akokoľvek inak. Ide najmä o prípady, keď

– si vytvoríte účet alebo nakúpite na našich webových stránkach;
– nás kontaktujete, pretože máte otázku, alebo aby ste nahlásili problém (napr. telefonicky či e-mailom).

Niektoré údaje o Vás získavame automaticky. Jedná sa najmä o technické údaje o Vašom zariadení, údaje o tom, akým spôsobom využívate naše webové stránky ( “údaje o využívaní našich webových stránok“), a údaje o tom, keď nedokončíte jednu z činností na našich webových stránkach (napr. keď necháte tovar v košíku alebo nedokončíte svoju objednávku). Tieto údaje získavame pomocou súborov cookies, serverových logov a ďalších podobných technológií.

Vaše osobné údaje nám v niektorých prípadoch poskytujú tretie strany. Jedná sa predovšetkým o technické údaje od poskytovateľov analytických nástrojov (napr. Google), kontaktné a finančné údaje a údaje o histórii nákupov od poskytovateľov platobných a doručovacích služieb.

 

4. Spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame iba v rozsahu potrebnom na daný účel a po dobu, ktorá je nevyhnutná pre splnenie daného účelu. Pre každý účel spracovania musíme mať potom ako správca osobných údajov právny základ. Vo fevver  spracovávame osobné údaje, keď:

– nám k tomu udelíte súhlas;
– je to nevyhnutné na plnenie zmluvy (napr. Aby sme mohli spracovať Vašu objednávku a odoslali Vám objednaný tovar, ale aj aby sme Vás mohli obslúžiť v rámci našej zákazníckej podpory);
– máme na spracovanie na konkrétny účel oprávnený záujem;
– nám právny predpis ukladá pre určitý účel osobné údaje spracovávať.

 

5. Účely spracovania osobných údajov

Účel spracovania

Kategórie spracovávaných údajov

Právny základ spracovanie

Zriadenie používateľského účtu pre nového zákazníka

 – identifikačné
– kontaktný

– nevyhnutnosť pre plnenie zmluvyy

Spracovanie a doručenie Vašej objednávky (vrátane aktualizácií o stave objednávky, spracovanie platieb a prevencia podvodného konania)

 – identifikačné
– kontaktné
– finančné
– technické

– nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy

Komunikácia s Vami (vrátane zasielania akýchkoľvek informácií, ktoré si od nás vyžiadate, informácií o zmenách týkajúcich sa našich obchodných podmienok a tejto informácie o spracovaní osobných údajov)

 – identifikačné
– kontaktné
– údaje o Vašich preferenciách

 – nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy
– oprávnený záujem

Správa a zlepšovanie našej obchodnej činnosti a našich webových stránok (napr. Riešenie problémov, analýza dát, testovanie a údržba systému)

 – identifikačné
– kontaktné
– finančné
– technické
– údaje o tom, ako využívate naše webové stránky

– oprávnený záujem (na rozvíjanie našej podnikateľskej činnosti, správneho nastavenia organizačných opatrení a IT a predchádzanie podvodom)

Personalizácie obsahu zobrazovaného na našich stránkach a online reklám (vrátane merania účinnosti takýchto reklám)

 – dentifikačné
– kontaktné
– finančné
– technické
– údaje o tom, ako využívate naše webové stránky

 – oprávnený záujem (na tom, aby sme vedeli, ako zákazníci využívajú naše webové stránky, mohli ich ďalej zlepšovať, rozvíjať našu obchodnú činnosť a marketingové stratégie)

Využitie analytických softvérových nástrojov na zlepšenie našich webových stránok, marketingu, a zvýšenie spokojnosti zákazníkov

 – technickej
– údaje o tom, ako využívate naše webové stránky

 – oprávnený záujem (na tom, aby sme boli schopní rozlíšiť druhy zákazníkov podľa toho, o ktoré z našich produktov majú záujem, zlepšovali naše webové stránky a mohli zlepšovať naše marketingové stratégie)

Zasielanie informácií o ponukách, ktoré by Vás mohli zaujímať (priamy marketing), vrátane noviniek a upozornenie na promo akcie (prostredníctvom e-mailu)

 – identifikačné
– kontaktné
– finančné
– technické
– údaje o tom, ako využívate naše webové stránky

 – oprávnený záujem (na rozvíjanie našej obchodnej činnosti)

Zasielanie pripomenutie o nedokončených činnostiach na našich webových stránkach (napr. O objednávke alebo veciach odložených v košíku)

 – identifikačné
– kontaktné
– údaje o tom, ako využívate naše webové stránky

 – oprávnený záujem (na zvyšovanie spokojnosti našich zákazníkov)

6. Doba spracovávania a uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame a uchováme len tak dlho, ako je nevyhnutné na účely, ktoré sú uvedené vyššie, alebo tak dlho, aby sme dodržali zákonné požiadavky. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje vymažú.

Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, trvá spracovanie po dobu, kedy trvá náš oprávnený záujem. Proti spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré prebieha na základe právneho titulu oprávneného záujmu môžete kedykoľvek podať námietku. Ak podáte námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na marketingové účely prestaneme Vaše osobné údaje s týmto cieľom spracovávať bez ďalšieho.

 

7. Sprístupnenie osobných údajov tretim stranám

Vaše osobné údaje zdieľame s nasledujúcimi príjemcami:
– s našimi dodávateľmi, predovšetkým prepravnými spoločnosťami, s dodávateľmi IT,  s poskytovateľmi štatistických a databázových softvérových nástrojov, a prípadne s inými subjektmi, ktoré nám poskytujú svoje služby;

Na základe právnych predpisov môžeme byť za určitých predpokladov povinní Vaše osobné údaje zdieľať s tretími osobami (napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní atp.). Jedná sa o našu zákonnú povinnosť.

 

8. Spracovanie osobných údajov a ich zabezpečenie

Spracovanie osobných údajov prebieha manuálne aj automatizovane v elektronických informačných systémoch, v elektronickej alebo papierovej forme. Vaše osobné údaje sú spracovávané predovšetkým našimi zamestnancami. Prijali sme primerané bezpečnostné zničením, zneužitím, poškodením, neoprávneným alebo nezákonným prístupom. Zamestnanci a spracovatelia, ktorí sa podieľajú na spracovanie Vašich osobných údajov sú viazaní mlčanlivosťou.

9. Práva zákazníka v oblasti osobných údajov

Kedykoľvek počas spracovania Vašich osobných údajov môžete využiť nasledujúcich práv:
a) Právo na prístup. Máte právo získať potvrdenie o tom, či a aké osobné údaje o Vás spracovávame vrátane práva na kópie osobných údajov, ktoré spracovávame.

b) Právo na opravu a doplnenie. Ak zistíte, že sú Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich opravu a aktualizáciu.

c) Právo na výmaz. V niektorých prípadoch nás máte právo osloviť so žiadosťou o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Berte prosím do úvahy, že vymazanie osobných údajov nie je možné vykonať, pokiaľ je ich spracovanie nevyhnutné.

d) Právo na obmedzenie spracovania. V niektorých prípadoch, napr. V prípade, keď spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracovávať Vaše osobné údaje, máte právo nás požiadať o obmedzení spracovaní Vašich osobných údajov. Ak Vašej žiadosti vyhovieme, obmedzíme spracovanie osobných údajov na nevyhnutné minimum (a údaje spravidla nebudeme ďalej aktívne spracovávať). V našich systémoch zaznamenáme, že sa na dané údaje vzťahuje obmedzenie. Pokiaľ dôjde k zrušeniu obmedzení a my budeme v úmysle v spracovávaní Vašich osobných údajov pokračovať, budeme Vás o tom vopred informovať.

e) Právo na prenosnosť. Máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracovávame, odovzdali (a to v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) tretej strane (inému správcovi údajov), ktorého uvediete vo Vašej žiadosti. Berte prosím do úvahy, že toto svoje právo môžete uplatniť, len ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy a zároveň je spracovanie automatizované.

f) Právo podania sťažnosti u dozorného orgánu. Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu povinností stanovených právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo na inom úrade členského štátu Európskej únie, ktorý je poverený dozorom nad dodržiavaním povinností v oblasti ochrany osobných údajov.

10. Zmeny informácie o spracovaní osobných údajov

Túto informáciu o spracovaní osobných údajov môžeme v budúcnosti upravovať či aktualizovať. Pokiaľ vykonáme zmeny, zistíte to okrem iného tak, že bude aktualizovaný dátum poslednej úpravy uvedenej v úvode tejto informácie. Pokiaľ vykonáme zmeny, ktoré by mohli mať významný vplyv na Vaše súkromie, upozorníme Vás na to tiež iným vhodným spôsobom (napr. e-mailom). Odporúčame, aby ste informáciu o spracovaní osobných údajov čítali pravidelne, a boli tak informovaní o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje a ako môžete chrániť svoje súkromie.